Výzva

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení ke kvalifikaci

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o poddodavatelích

Příloha č. 5 – Smlouva o dílo

Příloha č. 6 – Výkaz výměr

Příloha č. 7 – Projektová dokumentace

 

Tags: