Název organizace:

 • Základní škola Senožaty, okres Pelhřimov
 • IČO 70659249
 • Datová schránka: k4cmsbz

Zřizovatel:

 • Obec Senožaty

Kapacita školy:

 • 250 žáků (aktuální počet 111)
 • škola má devět ročníků v devíti třídách

Kapacita školní družiny:

 • 60 žáků

Školu navštěvují žáci těchto obcí:

 • Senožaty (včetně dětského domova), Hořice, Vranice, Syrov, Číhovice, Tukleky, Koberovice.

Kapacita školní jídelny:

 • 250 žáků

Učební dokumenty:

 • Školní vzdělávací program „Poznáváme svět“, zpracovaný podle RVP ZV

Budova školy

Prostorná stavba z padesátých let minulého století. Ve školním roce 2013/2014 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Došlo ke kompletnímu zateplení budovy včetně výměny všech oken. Stávající kotelna na tuhá paliva byla nahrazena plynovou kotelnou. Obrazový průběh rekonstrukce je zde. Kromě běžných tříd se ve škole nachází několik specializovaných učeben se standardně vybavenými kabinety. Ve všech třídách je možné k výuce využít interaktivní techniku. Téměř každá místnost školy obsahuje dvě až čtyři přípojná místa počítačové sítě, většina budovy je pokryta Wi-Fi sítí. Pro potřeby výuky i volnočasových aktivit je k dispozici venkovní přírodní učebna, školní družina, společenská místnost, tělocvična, střelnice v prostoru půdy, školní počítačová učebna, dílna, kuchyňka i běžné třídy. O pravidelnou výzdobu školních prostor se pečlivě starají vychovatelky školní družiny, vyučující výtvarné výchovy, pracovních činností a vedoucí výtvarně zaměřených kroužků.

Areál školy

Je tvořen rozsáhlou plochou zeleně před školní budovou s vysázenými okrasnými dřevinami. Součástí tohoto prostoru je venkovní přírodní učebna s věží poznání. Prostory okolo školy společně se školníkem a žáky udržují zaměstnanci obce. Ještě větší plochy se otevírají za školní budovou, kde se nachází fotbalové hřiště a další menší plochy využitelné pro tělovýchovu. Severní část areálu pak uzavírá školní včelnice, kde jsou v současnosti v péči žáků dvě včelstva. Součástí včelnice je sada deseti naučných panelů, které stručnou a srozumitelnou formou nabízejí návštěvníkům základní informace z oblasti včelaření.

Co nabízíme žákům nad rámec běžné výuky?

 • pravidelný příděl vitamínů a školního mléka zdarma v rámci projektu „Ovoce do škol“
 • pestrou nabídku zájmových aktivit z oblastí naučných, výtvarných, hudebních, sportovních, zábavně – společenských, environmentálních
 • pořádání akcí, na které zveme odborníky z různých oborů, aby žákům zábavnou formou rozšířili jejich znalosti
 • pořádání preventivních programů zaměřených na problémy žáků např. v oblasti návykových látek, sociálních sítí, sebepoškozování, šikany a kyberšikany, poruchy příjmu potravy, klimatu třídy a vzájemných vztahů aj.
 • pořádání vlastních akcí, zejména her a soutěží, které připravují nejen učitelé, ale také žáci vyšších ročníků
 • pořádání pobytových zájezdů do zahraničí, lyžařského a plaveckého kurzu
 • spoluúčast na vytváření příjemného a vzhledného prostředí v budově školy i jejím okolí
 • spoluúčast na mediálním výrazu školy
 • účast na školních exkurzích a výletech
 • účast na školních i mimoškolních soutěžích
 • různé formy individuální výuky, doučování, přípravy na přijímací zkoušky