A. Chod a řízení školy

 • Na ZŠ pracuji od února 2023. Vzhledem ke své odborné praxi mám možnost velmi dobrého srovnání nejen managementu školy, ale i kvality výuky a přístupu učitelů k žákům i v hodnocení celkové atmosféry školy.
 • Ředitelka školy preferuje strukturované řízení školy, a to na jednotlivých úrovních  – pravidelné pedagogické porady na začátku každého týdne (školní management, v jeho rámci se řeší akce tříd, informace z kraje, nabídky vzdělávání, další aktuality, důležité informace z jednotlivých tříd, péče o žáky včetně žáků s SP -, každý učitel je tak výborně informován o celkové koncepci, o práci kolegů, o aktuálních a nových edukačních materiálech a kurzech),  pravidelné třídnické hodiny každý týden (třídní management), setkávání ŠPP (management odborné péče), pedagogické porady (školní management), metodické schůzky (management metodické péče), účast na třídních schůzkách dle potřeby.
 • Velmi pozitivní podpora vzdělávání a sebevzdělávání učitelského sboru – externě i v rámci služeb školního psychologa – semináře směřují k tématům Pedagogická diagnostika, formativní hodnocení, Komunikace v práci učitele, Třídnické hodiny a další.

B. Nedostatky v řízení školy

 • Rodiče uvádějí informace, o nichž není jasné, jak k takovému názoru dospěli – viz výše. Systém řízení na této škole je výjimečně propracovaný.
 • Kromě výše popsaného je škola zapojena do řady projektů – viz informační cedulky při vstupu do školy.

C. Nedostatky ve výuce

 • Konkrétně si rodiče stěžují na výuku matematiky jedné konkrétní vyučující.
 • Při řešení jedné výchovné komise, v níž matka odklonila pozornost od výchovných problémů syna k výuce matematiky, byla synovi nabídnuta možnost docházet na doučování k p. učiteli Nermutovi.  Za přítomnosti matky syn prohlásil, že to nemá smysl, že učitel je rovněž neschopný, že s nimi probírá něco jiného, než on sám chce a že to je ztráta času. Matka na prohlášení syna výchovně vůbec nereagovala.
 • Žák ani matka nereflektují, že při jakékoliv výuce (i doučování) je nutné přistupovat k látce komplexně.
 • S ohledem na stížnosti na výuku matematiky, které jsem sama po nástupu do školy zaznamenala od rodičů, jsem sama docházela pravidelně do hodin matematiky. Z těchto hospitací jsou provedeny záznamy. Lze jednoznačně shrnout:
 • Postup paní učitelky byl ve všech případech vhodně didakticky propracovaný (což mohu posoudit, neboť kromě psychologie mám vystudovanou i pedagogiku)
 • Hodiny měly řádnou didaktickou strukturu (opakování, nový výklad, zápis, demonstrace na pomůckách, procvičení, individuální a následně skupinové aktivity, shrnutí, zadání úkolu)
 • Žáci i v přítomnosti druhého dospělého vyrušovali, sprostě se vyjadřovali (např. „Ty vole, vona zase přinesla ty pomůcky – při nácviku procent, nebo se na to vyseru, zase máme psát“), řada žáků si poznámky vůbec nedělá (zápis na tabuli jsem nafotila pro fotodokumentaci z hospitace).
 • Ruch paní učitelka řeší přiměřeně, což následně vede ke zdržení, žáci po napomenutí diskutují, že se ani nehnuli, ani nic neřekli, přesto, že jejich výroky a výkřiky slyší dva lidé, argumentují, že si to vymýšlíme obě.
 • Speciální pozornost byla při hospitaci vždy věnována žákům s SPU (specifické poruchy učení a chování) – tito žáci i přes vhodnou motivaci učitele (sedí vpředu, jsou empaticky vyzváni k práci) nevěnují výuce pozornost (hrají si s mobilem pod lavicí, hrají si s pravítkem, leží na lavici a vypadají, že spí, na podporu učitele reagují, že jsou unavení a ať jim dá učitelka pokoj).
 • Při opakování žáci nespolupracují, často padají výroky, že je to paní učitelka nenaučila a teď to po nich chce
 • Při rozdávání pomůcek se např. stalo, že učitelka poslala 7 lístečků do řady, kde bylo šest žáků – následovat výrok žáka….“ Ty vole, vona nás chce naučit počítat a sama to neumí“.
 • Výsledky hospitace:
 • Žáci v některých třídách učitele šikanují
 • návrh na dohodu ke změně chování se žákem ohledně diagnostikových výchovných obtíží (tři rodiče souhlasili se spoluprací, dohoda sepsána, chování těchto dětí se zklidnilo). Matka jednoho žáka s uzavření dohody se žákem nesouhlasila. Vyhledala odbornou pomoc PPP (pedagogicko-psychologická poradna), ze zprávy vyplývá, že žák nemá pevné výchovné vedení, je potřeba nastavení jasných výchovných hranic (místo toho matka volí neustálé hyperprotektivní kroky, čímž maří veškeré snahy školy – jak výchovné, tak vzdělávací).
 • Ve dvou případech byla navržena výchovná komise,  rodiče souhlasili, došlo k výraznému zlepšení žáků a to nejen v rovině chování, ale i v prospěchu.
 • Dítě, které má z poradny doporučeno, aby byly ve škole použity materiály s pomocnými linkami, vůbec pomůcky nenosí, tedy je složité zajistit tato doporučení. Nikdo ve škole toto doporučení nerozporuje, bohužel žák neumožňuje toto doporučení pravidelně dodržet. Pokud toto dítě zapomíná pomůcky doma, s ohledem na to, že bydlí přímo ve škole, lze mít za to, že by bylo ideální, aby si pro zapomenutou pomůcku došlo.
 • Doporučení pro učitele na základě hospitace:
 • Pravidelná setkávání a konzultace (pravidelně každých 14 dní konzultujeme)
 • Sestavit písemnou práci z naukových věcí (nikoliv početních), písemnou práci paní učitelka sestavila a zadala. Jasně z ní vyplynuly zásadní nedostatky v učivu předchozích ročníků, kdy učitel třídy neučil, nedostatky v názvosloví a v samotných základech (děti nevědí co je tečna, neznají vzorečky pro obsah, hodnotu Pí, mají obtíže v násobilce apod.). Učitel se tedy před každou látkou snaží vracet k základu, ale není to možné ve všech případech.
 • Dělat si dokumentaci zápisu na tabuli. Tím, že si děti často nedělají dobré zápisy (přestože, na tabuli jsou, a mají na to přiměřený čas) mají obtíže s opakováním látky doma.
 • Pokračovat v nabídce doučování (doučování paní učitelka nabízí pravidelně), děti (ani ty s SPU na doučování nechodí, tedy lze spíše formulovat problém tak, že rodiče nedodržují doporučení PPP, je nutné zdůraznit, že PO (podpůrná opatření) se týkají nejen školy, ale v doporučení z PPP jsou jasně formulovány i úkoly pro rodinnou edukaci)
 • Využívat formativní hodnocení (tedy vyznačit, co se má dítě doučit, když v testu nemá dobrý výsledek)
 • Umožnit žákům opravy písemných prací (zde vidím ještě rezervy v organizaci)
 • Umožnit žákyni, která bydlí ve škole, aby si pro zapomenuté pomůcky došla (vhodné připomenout o přestávce před hodinou matematiky, aby si zkontrolovala vše a zajistila si pomůcky – realizování bez efektu, žákyně opakovaně sdělila, že vše má (i když následně neměla), upozornit jsem jí šla i několikrát já.
 • Umožnit žákům získat známky i menší váhy, ale v pestřejším rejstříku – práce v hodině, hodnocení pravidelného počítání doma (iniciativa), referáty, soutěže v hodině, hodnocení zápisků v hodině,  vedení sešitu apod. (zde vidím ještě rezervy)
 • Vzhledem k zadávání úkolu na konci hodiny bylo učiteli doporučeno zadání na začátku hodiny. (občas, při změně charakteru hodiny se úkol zadává ještě na konci hodiny)
 • Matematika řešená na Třídních schůzkách
 • V osmé třídě se na třídních schůzkách na podzim otevřel problém matematiky, na TS jsem byla přítomná kvůli informování rodičů o situaci ve třídě.
 • Rodiče zde navrhli, aby děti pravidelně počítali doma (souhlasili, že bez pravidelné domácí přípravy se málokomu v matematice daří), a aby tedy paní učitelka dětem zadávala toto pravidelné počítání ona, protože oni jako rodiče své děti k pravidelnému počítání nedonutí. Při této diskusi byl přítomný pan učitel třídní (p. Nermut). Já jsem reagovala, že není možné, aby učitel suploval roli rodičů a že pravidelné počítání dětí doma je v kompetenci rodičů a že rodiče musí hledat výchovné nástroje, jak děti podporovat v pravidelné přípravě na školní výuku.
 • Závěrem k výuce matematiky je vhodné doplnit, že učitelka poskytovala žákům 9. třídy přípravu na přijímací zkoušky a všichni žáci až na jednu žačku se dostali na první vybranou školu. Žačka, která se nedostala na první školu, se hned v prvním kole dostala na školu třetí, v tomto případě lze mít za to, že s ohledem na dlouhodobý nízký prospěch (dostatečné) nebyl výběr střední školy přiměřený.

D. Paní učitelka nepracuje s doporučením s PPP, podpora dětí s PO je na nulové úrovni.

 • Práce s PO je velmi pečlivá, rodičům i žákům jsou nabízeny kromě PO i nadstandardně konzultace, žáci signalizují, že jejich problémy jsou řešeny, cítí podporu. Zároveň je s žáky ale vedena i diskuse o jejich vlastním zapojení, aktivitě, rodičům je zdůrazněno, že péče o dítě s SPU vyžaduje více výchovné práce i v rodinném prostředí, než péče o děti bez SPU.
 • Pro podporu dětí s PO je zcela nezbytná intenzivní spolupráce rodičů se školou.
 • Rodičům  (i rodičům s SPU) je nabízena pravidelná konzultační činnost výchovné poradkyně a školní psycholožky, někteří rodiče těchto služeb využívají, signalizují spokojenost s péčí ŠPP (Školní poradenské pracoviště). Konzultace jsou rodičům nabízeny ve velmi širokém časovém rozptylu – od 6.30 do 19 hod. pondělky (po předchozí domluvě). Některým rodičů ani takový časový rozptyl nevyhovuje.

E. Není srozumitelná věta: „Paní ředitelka část pod tlakem emocí….“.   V řadě dalších vět je možné najít gramatické chyby, což v celé petici působí zvláštně.

F. Nedostatky ve výchově a v rozvoji jejich sociálních vazeb

Cituji z petice: „Paní ředitelka přerušuje výuku, vstupuje do hodin, na děti zvyšuje hlas, některé ponižuje, jiné upřednostňuje. Všem dětem tak v důsledku narušuje sociální vazby. Děti zdržuje z výuky pod záminkou vyšetřování více či méně závažných kauz.“

 • Tato formulace je vytržená z kontextu. Navíc formulace „pod záminkou vyšetřování více či méně závažných kauz“ je poněkud v logickém rozporu a lze se ptát, na jakém podkladě je rodič kompetentní k hodnocení závažnosti jednotlivých kauz.
 • Zároveň je nutné zdůraznit, že do ukončení šetření jednotlivých kauz není nikdy dostatečně zřejmé, jak vážná kauza může být. Vedení školy, a to z petice jednoznačně vyplývá ve prospěch vedení školy, řeší situace, které ve škole vznikají.
 • Postup vedení považuji za příkladný, zatímco na řadě jiných škol se problémy zametají pod koberec. A přijde mi opravdu smutné, že se najdou rodiče, kteří postup vedení, kterému záleží na tom, aby se nikomu ve škole neubližovalo, využijí k petici a kritice. Nutno dodat, že děti těchto rodičů patří mezi děti s výchovnými obtížemi, byla jim nabídnuta spolupráce se školním psychologem, kterou však odmítli, v některých případech byla s ohledem na závažnost porušování školních norem svolána výchovná komise (fyzické napadení učitele).
 • Dle potřeby řeší vedení školy problémy dle jejich vzniku, na základě vyhodnocení situace v daném okamžiku se přistupuje k řešení (někdy o přestávce, někdy ve výuce, tak jak vyžaduje charakter situace). 
 • Stejně jako vedení řeší situace se žáky, řeší i situace s učiteli, pokud mají žáci nebo rodiče pocit, že něco není v pořádku. Postupuje tedy naprosto korektně.
 • Děti, které porušují normy školy často,  mi během konzultací, když mě vyhledají, skutečně přiznávají, že mají pocit, že je paní ředitelka nespravedlivá, vadí jim, že za porušení normy mají trest, přály by si, aby jim to vedení školy prominulo. Argumentují, že jim přijde nespravedlivé, že jiní mají pochvaly, náhled na rozdílnost v chování svém a druhých ale nereflektují, nechápou, že právě dodržování norem je důvodem k tomu, že jiní mají pochvalu. Ty děti, které náhled získají (jsou otevřené našemu společnému dialogu), postupně mívají lepší výsledky a jsou mile překvapené, že změna v jejich postoji se viditelně odráží i v jejich hodnocení (jako poslední příklad uvedu chlapce z dětského domova, změnu v jeho chování citelně vnímají pedagogové i on sám).
 • Všem žákům, včetně žáků s SPU je nabízena podpora, kterou dle vlastní úvahy využívají.
 • Někteří žáci mají zájem o spolupráci se školní psycholožkou, ale nepřejí si to rodiče, přání rodičů je respektováno, ani v jednom případě se nejednalo o žáka v krizi.

G. Škola nemá funkční webové stránky

 • Během školní roku byly webové stránky dvakrát napadeny hackerem, o čem jsme byli informování na každotýdenní poradě (viz výše školní management). Informováni o této situaci byli i rodiče na třídních schůzkách.
 • Pokud mají rodiče zájem o prostudování dokumentů, jsou všechny veřejně přístupné v hlavní chodbě školy, každý z učitelů by je rodičům ukázal. A dokumenty lze na vyžádání každému půjčit k prostudování. Ze své zkušenosti doplňuji, že jsem dosud neviděla školu s tak otevřeným přístupem k jednotlivým dokumentům.
 • Zároveň má škola funkční FB, který napaden nebyl, zde jsou zveřejněny veškeré aktuality ze života školy.

H. Zda byly odstraněny nedostatky zjištěné při poslední kontrole

 • Dle zápisu ŠI žádné nedostatky zjištěné nebyly.

Petice zaslaná rodiči obsahuje informace vytržené z kontextu, často obsahuje subjektivně hodnotící postoj několika konkrétních rodičů. Je nutné zároveň doplnit, že výchovná a vzdělávací role školy může naplnit své cíle jen za aktivní spolupráce žáka a rodičů. Patří rodiče, sepisující petici, mezi rodiče aktivní a spolupracující s jednotlivými pracovišti školy nebo spolupráci odmítají s tím, že ji nepotřebují? Není tedy zásadní rozpor v tom, co jim škola nabízí a na co si nakonec rodiče stěžují?

Je škoda, že k petici se nemohou vyjádřit rodiče, kteří jsou spokojení, že vedení školy promptně řeší vzniklé „kauzy“, chrání slabší, poskytuje podporu těm, kdo ji chce a potřebuje.  Za rok a půl, kdy na škole působím, vnímám mnoho pozitivních odezev od rodičů, spokojenost, že je o jejich dítě postaráno, že škola umí řešit i projevy šikanózního chování, dbá na vytváření bezpečného klima ve třídách i v celé škole.  Všímám si, jak na jednotlivé situace reaguje vedení i tím, že si vyžádá „školení šité přímo na míru“ vzniklé situace, preventivně tak předchází vzniku podobných situací.

Z petice vyplývá, že rodiče nejsou dostatečně informováni o všech pestrých aktivitách, které škola nabízí. Zároveň by mi přišlo korektní, aby rodiče, jejichž děti, jak už jsem uvedla výše, patří mezi děti s častými obtížemi  v dodržování školních norem, jsou účastníky řady školních akcí, včetně lyžařského zájezdu a zahraničního výjezdu, přesto, že bychom mohli jmenovat desítky škol, kde právě dodržování pravidel je podmínkou pro účast na takových akcích. Zdejší vedení staví výchovné působení na pozitivních momentech a nabídce příležitostí, aby žáci nebyli demotivovaní, což lze z pedagogického i psychologického hlediska jednoznačně podpořit, přesto, že to klade enormní nároky na učitele.

Petice obsahuje nesrozumitelné věty a gramatické chyby. Pod peticí jsou podepsaní i obyvatelé, jejichž děti do ZŠ Senožaty nechodí. To celkově budí nedůvěru, a nutí k položení otázky, zda nejde o osobní mstu rodičů, kteří dlouhodobě odmítají spolupráci a svalují vinu za školní neúspěšnost svých dětí na školu, protože se jim takový postup může jevit jednodušší.

9. 6. 2024                 Markéta Švamberk Šauerová, školní psycholožka